آموزش مجازی امور رفاهی کارکنان(وبینار آنلاین)

3,600,000 

تاریخ : ١١ مرداد
مدرس : آقای احمد ودادی
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی امور رفاهی کارکنان : 

١) آشنایی با مدیریت منابع انسانی و سازمان های امروزی
٢) زیر سیستم حفظ و نگهداری کارکنان، کیفیت زندگی کاری
٣) زیر سیستم خدمات رفاهی (تعریف، ابعاد، طراحی سیستم، ارتباط با زیر سیستم های دیگر)
٤) خدمات رفاهی (انواع، ویژگی ها، کاربرد و . . .)
٥) خدمات رفاهی و متغیرهای سازمانی (عملکرد، تعهد و تعلق سازمانی و . . .)
٦) نکات مدیریتی و جمع بندی نهایی