آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه استخدامی (جذب و استخدام)؛(وبینار آنلاین)

6,700,000 

تاریخ : ١٨ و ١٩ آذر
مدرس : خانم دکتر نادیا ایزی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره تکنیک های مصاحبه استخدامی : 

فرآیند جذب و استخدام اثربخش(چهار ماژول)
اهمیت برند کارفرمایی
تکنیک های جذب و استخدام
مدل های مصاحبه شایسته محور
گیمیفیکیشن در جذب
ماترکیس(شاخص)های جذب و استخدام
افزایش اثربخشی و کارآیی استخدام
سنجش شایستگی ها
تجارب شرکت های موفق

رول پلی مصاحبه