آموزش مجازی حفاظت ایمنی و بهداشت کار(وبینار آنلاین)

6,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای محمدرضا شصتی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی حفاظت ایمنی و بهداشت کار (HSE) : 

١) آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی
٢) آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها
٣) آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها
٤) آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق
٥) آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق
٦) اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
٧) واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران
٨) شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی و بهداشت کار


آموزش آنلاین مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد ISO 45001