آموزش مجازی برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)؛(وبینار آنلاین)

5,600,000 

تاریخ :  ٢٢ و ٢٣ خرداد

مدرس : آقای مهندس فرزاد خرمشاهی

 ساعت  :  ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی برنامه ریزی احتیاجات مواد

• برنامه ریزی ادغامی در تولید(روش های تثبیت سرعت تولید و برآورده سازی تقاضا)
• نحوه اجرای برنامه ریزی ماهیانه، هفتگی و روزانه در تولید
• تعاريف MRP (برنامه ريزی احتياجات مواد)و جایگاه آن
• اهداف سيستم MRP-ورودی ها و خروجی های MRP- محاسن و معایب MRP
• مکانیزم ،ساختار و محاسبات MRP
• روش تهیه BOM
• برنامه اصلی توليد(MPS) و تشریح ATP(مقدار قابل قول دادن)
• برنامه‌ريزی تقريبی ظرفيت(RCCP)
• برنامه‌ريزی احتياجات ظرفيت CRP