آموزش مجازی کنترل کیفیت جامع(وبینار آنلاین)

4,400,000 

 تاریخ :  برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : آقای دکتر باباقلی عظیمی

ساعت  :    _

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی کنترل کیفیت جامع :

١) فهرست مطالب TQM
٢) توضیح چرخه عمر سازمان
٣) ساختار های اجرایی TQM (ساختار حمایت کننده وساختارهای اصلی سازمان)
٤) رضایت مشتریان در TQM براساس سه سطح بنیادین، پایه ای وعملیاتی همراه با ابزارهای کاربردی آنها
٥) تشریح فلسفه نوین TQM (بایدها ونبایدها ،سازمان آرمانی وانسان ایده آل)
٦) تشریح فعالیت های TQM (تمرکز برمشتری ،بهبود مستنر ومشارکت فراگیر)
٧) راهبردهای شروع TQM (مشارکت مدیرعامل،راهبرد معرفی وایجاد حرکت،زیرساخت های سازمانی)
٨) چگونگی شروع TQM درسه فاز(فازهای معرفی،توانبخشی وهمسوسازی)
٩) ۵مفهوم اصلی درTQM
١٠) ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع وتحول وتعالی کسب و کار
١١) چگونگی شناخت وضع موجود دراجرای TQM
١٢) چگونگی تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از مطالعات شناخت وضع موجود وپروژه های بهبود مرتبط
١٣) تشریح اهداف وبهبود مستمر وکایزن وشرایط لازم برای موفقیت فرایند بهبود مستمر
١٤) مدل کلان استقرار پروژه TQM همراه با ابزارهای کاربردی درهرمرحله از استقرار پروژه TQM
١٥) افزایش رضایت مشتری از طریق BPR
١٦) چگونگی اجرای BPB و Benchmarking
١٧) کیفیت جامع بازار یابی TQMar
١٨) ارائه پرسش نامه TQM ونحوه امتیازدهی به آنها ودرنهایت تجزیه وتحلیل آنها براساس جمع امتیازها