وبینار آموزشی کنترل کیفیت جامع TQM

4,400,000 

 تاریخ :  27 و 29 آذر

مدرس : آقای دکتر باباقلی عظیمی

ساعت  :    30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

 فهرست مطالب TQM
 توضیح چرخه عمر سازمان
 ساختار های اجرایی TQM (ساختار حمایت کننده وساختارهای اصلی سازمان)
 رضایت مشتریان درTQM براساس سه سطح بنیادین، پایه ای وعملیاتی همراه با ابزارهای کاربردی آنها
 تشریح فلسفه نوین TQM (بایدها ونبایدها ،سازمان آرمانی وانسان ایده آل)
 تشریح فعالیت های TQM (تمرکز برمشتری ،بهبود مستنر ومشارکت فراگیر)
 راهبردهای شروع TQM (مشارکت مدیرعامل،راهبرد معرفی وایجاد حرکت،زیرساخت های سازمانی)
 چگونگی شروع TQM درسه فاز(فازهای معرفی،توانبخشی وهمسوسازی)
 ۵مفهوم اصلی درTQM
 ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع وتحول وتعالی کسب وکار
 چگونگی شناخت وضع موجود دراجرای TQM
 چگونگی تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از مطالعات شناخت وضع موجود وپروژه های بهبود مرتبط
 تشریح اهداف وبهبود مستمر وکایزن وشرایط لازم برای موفقیت فرایند بهبود مستمر
 مدل کلان استقرار پروژه TQM همراه با ابزارهای کاربردی درهرمرحله از استقرار پروژه TQM
 افزایش رضایت مشتری از طریق BPR
 چگونگی اجرای BPB و Benchmarking
 کیفیت جامع بازار یابی TQMar
 ارائه پرسش نامه TQM ونحوه امتیازدهی به آنها ودرنهایت تجزیه وتحلیل آنها براساس جمع امتیازها