کتاب آموزش گام به گام Project 2007

148,000 

در این کتاب می خوانید:

اصول و مهارت های مدیریت پروژه و مدیریت ریسک

زمان بندی یک طرح پروژه با فعالیت ها،منابع و هزینه ها

پیگیری پیشرفت کار،کنترل بودجه و اصزلاحات به موقع

تکنیک های مدیریت پروژه های چندگانه و ادغام پروژه ها

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : مدیریت یک پروژه ساده

فصل اول  / شروع كار با Microsoft Project 2007

فصل دوم /  ايجاد فهرستی از فعاليت ها

فصل سوم /  آغاز كار با منابع

فصل چهارم  /  تخصيص منابع به فعاليت ها

فصل پنجم /  قالب بندی و چاپ گرفتن از طرحتان

فصل ششم /  پيگيری پيشرفت فعاليت ها

بخش دوم : زمان بندی یک پروژه پیشرفته

فصل هفتم /  ميزان كردن جزئيات فعاليت ها

فصل هشتم /  ميزان كردن جزئيات منبع و تخصيص

فصل نهم /  ميزان كردن طرح پروژه

فصل دهم /  سازماندهی و شكل دادن به جزئيات پروژه

فصل يازدهم /  چاپ گرفتن از اطلاعات پروژه

فصل دوازدهم /  تصوير اطلاعات پروژه

فصل سيزدهم /  به اشتراک گذاشتن اطلاعات پروژه با ساير برنامه ها

فصل چهاردهم /  پيگيری پيشرفت فعاليت ها و تخصيص ها

فصل پانزدهم /  مشاهده و گزارش گیری از وضعیت پروژه

فصل شانزدهم /  بازگشت به پیگیری نهایی پروژه

بخش سوم : مباحث ویژه

فصل هفدهم /  اعمال قالب بندی پیشرفته

فصل هجدهم /  سفارشی نمودن MSP

فصل نوزدهم /  سنجش کارایی با تحلیل ارزش حاصله(Earned Value)

فصل بیستم /  یکپارچه سازی پروژه ها و منابع

بخش چهارم : مقدمه ای بر Project Server

فصل بیست و یکم  /  طراحی زمان بندی با  Project Server

فصل بیست و دوم  /  پیگیری کار با  Project Server

فصل بیست و سوم /  مدیریت ریسک،انتشار و مستندسازی با  Project Server

پیوست الف- آموزش کوتاهی پیرامون مدیریت پروژه

پیوست ب- فهرست واژگان(Glossary)

پیوست ج- Index


انتشارات پندار پارس
978-964-2989-09-6
589 صفحه
نویسندگان : Carl Chatfield      Timothy Johnson
مترجم  : حسین یعسوبی
چاپ پنجم  1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg