کتاب اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن

39,000 

پیشنهادهای کاربردی جهت کاهش اضطراب امتحان


 نویسندگان :          کبری کاظمیان مقدم         مهناز مهرابی زاده هنرمند

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 اضطراب امتحان و شیوه های مقابله با آن

کلیات

مدل ها و نظریه های اضطراب امتحان

عوامل موثر بر اضطراب امتحان

شیوه های مقابله با اضطراب امتحان

پیشنهادهای کاربردی جهت کاهش اضطراب امتحان

انتشارات آراد کتاب

1_017_186_600_978
155 صفحه
 نویسندگان :          کبری کاظمیان مقدم         مهناز مهرابی زاده هنرمند
چاپ اول   1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg