کتاب درآمدی بر جامعه شناسی توسعه

20,000 

کتاب حاضر مروری است بر موضوعات توسعه و از آنجا که مسئله مذکور متضمن مبحثاتی دقیق درباره جهان سوم است، این کتاب فرآیندهای کلی تغییرات، از جمله صنعتی شدن و شهرنشینی را در سطح جهان و آموزش در کشورهای توسه یافته را مورد بررسی قرار میدهد.


 نویسنده :    اندرو وبستر
  مترجم :      امیرحسین اصغری

ناموجود

توضیحات

کتاب درآمدی بر جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی توسعه

معیارهای نابرابری و توسعه

نظریه نوگرایی

نظریه های توسعه نیافتگی

جمعیت،شهرنشین و تعلیم و تربیت

توسعه سیاسی و طبقات اجتماعی

برنامه ریزی برای توسعه و کمک رسانی

انتقاد از فرایند صنعتی شدن

نتیجه گیری

انتشارات کوهسار

3_00_7652_964
199 صفحه
 نویسنده :    اندرو وبستر
  مترجم :      امیرحسین اصغری
چاپ اول   1381

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم