کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار(Primavera Enterprise)

21,500 

نرم افزار P3e قابلیت آن را دارد که کار برنامه ریزی برای طیف وسیعی از فعالیت ها و منابع،برای رسیدن به هدفی مشخص را با کمال دقت انجام دهد.برای یک کاربر، P3e میتواند بهترین دستیار باشد به این معنی که از طریق آن  میتوان پروژه های متعددی را در کمترین زمان برای سازمان یا نهاد های خاص انجام داد.

 مترجم   :   مهندس  بابک سعیدی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

درس يک /  مقدمه ای بر Primavera Enterprise

درس دو /  Primavera Enterprise و چرخه ی مديريت پروژه

درس سه /  نحوه ی كار با P3e

درس چهار /  تنظيمات نمايش اطلاعات

درس پنج /  ساختار سلسله مراتبی پروژه (EPS)

درس شش /  ساختار شكست سازمانی (OBS)

درس هفت /  ايجاد يک پروژه ی جديد

درس هشت / ساختار شكست كار (WBS)

درس نه /  تقويم

درس ده /  اضافه كردن فعاليت

درس يازده /  كنترل و نگهداری مدارک پروژه

درس دوازده /  زمان بندی (Scheduling)

درس سیزده /  گروه بندی  و  مرتب سازی اطلاعات

درس چهارده /  تعریف و اختصاص نقش (Roles)

درس پانزده /  مدیریت منابع

درس شانزده /  مدیریت هزینه

درس هفده /  برنامه هدف

درس هجده /  اجرای برنامه پروژه

درس نوزده /  گزارش گیری

درس بیست /  Import & Export


انتشارات جهان ایمان
964-5023-1-9
232 صفحه
 مترجم   :   مهندس  بابک سعیدی
چاپ اول  1383

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg