کتاب مجامع عمومی

110,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب مجامع عمومی

حقوق سهامداران و جایگاه مجامع عمومی در تحقق آن

جنبش سهامداران و ضرورت وجود مجامع سهامداران

شرکت سهامی و مجامع عمومی آن

انواع مجامع از نظر نوع موضوعات مورد بررسی

انواع مجامع از نظر شکل اجرا

مجمع عمومی در شرکت های دولتی

استانداردهای اولیه برای مدیریت بهینه جلسات مجامع

محدودیت های اختیارات مجامع

 

انتشارات گندمان

5_01_7199_600_978
134  صفحه
 نویسندگان :        مهدی نجفی سیاهرودی          سید مسلم علوی              محمد مهدی مومن زاده
چاپ اول   ١٣٩٣

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم