کتاب مدیریت تولید

98,000 

در دنیای امروز مساله تولیدات و خدمات مساله عمده ای است که هیچ جامعه ای را خود را برکنار از آن نمیبیند.جوامع مختلف هرکدام با مساله ارائه خدمات و تولیدات برای بقای خود درگیرند و تلاش آنها بر آن است که با توجه به شرایط و امکانات موجود،خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند.

نویسندگان :     دکتر  سید مهدی الوانی           مهندس نصر الله میر شفیعی

5 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول / تصمیم گیری

فصل دوم / پیش بینی

فصل سوم / طراحی نحوه استقرار ماشین آلات و کارگاه‌ها

فصل چهارم / جایابی سیستم‌های عملیاتی (تعیین محل کارخانه )

فصل پنجم / مطالعه کار

فصل ششم / کنترل موجودی

فصل هفتم / برنامه ریزی در سیستم‌های تولید پیوسته – برنامه ریزی کلی

فصل هشتم / برنامه ریزی در سیستم‌های تولید غیرپیوسته

فصل نهم / برنامه ریزی تفصیلی در سیستم‌های تولیدی

فصل دهم / برنامه ریزی مواد

فصل یازدهم / برنامه ریزی پروژه

فصل دوازدهم / کنترل کیفیت


انتشارات به نشر
978-964-02-0912-7
596 صفحه
نویسندگان :     دکتر  سید مهدی الوانی           مهندس نصر الله میر شفیعی
چاپ بیست و سوم   1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg