کتاب مدیریت تولید

98,000 

در دنیای امروز مساله تولیدات و خدمات مساله عمده ای است که هیچ جامعه ای را خود را برکنار از آن نمیبیند.جوامع مختلف هرکدام با مساله ارائه خدمات و تولیدات برای بقای خود درگیرند و تلاش آنها بر آن است که با توجه به شرایط و امکانات موجود،خدمات و تولیدات را در حد مطلوب فراهم آورند.


نویسندگان :     دکتر  سید مهدی الوانی           مهندس نصر الله میر شفیعی

8 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

اول / تصمیم گیری

دوم / پیش بینی

سوم / طراحی نحوه استقرار ماشین آلات و کارگاه‌ها

چهارم / جایابی سیستم‌های عملیاتی (تعیین محل کارخانه )

پنجم / مطالعه کار

ششم / کنترل موجودی

هفتم / برنامه ریزی در سیستم‌های تولید پیوسته – برنامه ریزی کلی

هشتم / برنامه ریزی در سیستم‌های تولید غیرپیوسته

نهم / برنامه ریزی تفصیلی در سیستم‌های تولیدی

دهم / برنامه ریزی مواد

یازدهم / برنامه ریزی پروژه

دوازدهم / کنترل کیفیت

انتشارات به نشر

978-964-02-0912-7
596 صفحه
نویسندگان :     دکتر  سید مهدی الوانی           مهندس نصر الله میر شفیعی
چاپ بیست و سوم   1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم