کتاب مدیریت سازمان های پیچیده

600,000 

ابعاد زمینه ای، استراتژی متمایز سازی،برون سپاری،بنچ مارکتینگ،تئوری آشوب،تصمیم گیری شهودی،تصمیم استراتژیک،تیم هوشمند،تیم های مجازی،تولید ناب،ساختار کارآفرینی،ساختار شبکه ای مجازی،ساختار افقی،سازمان یادگیرنده،سیستم سنجش متوازن،سیستم زیست محیطی،شبکه همکاری،قابلیت محوری،کنترل بازار،کنترل طایفه ای،دیدگاه نهادی،دیدگاه بوم شناسی جمعیت سازمانی،روابط بین سازمانی،هوش کسب و کار.


 ترجمه و تالیف :     مهدی ایران نژاد پاریزی

ناموجود

توضیحات

 مدیریت سازمان های پیچیده

مقدمه ای بر سازمان و مدیریت

1) سازمان ها و اندیشه های مدیریت

هدف سازمانی  و طراحی ساختار

2) رهبری استراتژیک از طریق چشم انداز و رسالت اثربخش

3) استراتژی،طراحی سازمان و اثربخشی

4) مبانی ساختار سازمانی

عناصر طراحی سیستم باز

5) محیط بیرونی

6) روابط بین سازمانی

7) طراحی سازمان برای محیط بین المللی

عناصر طراحی داخلی

8) تکنولوژی های تولیدی و خدماتی

9) استفاده ازتکنولوژی اطلاعات برای هماهنگی و کنترل

10) اندازه،چرخه ی عمر و افول سازمانی

مدیریت فرآیندهای پویا

11) فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی

12) مدیریت تحول و نوآوری

13) فرآیندهای تصمیم گیری

14) تعارض،قدرت و سیاست

انتشارات نشر مدیران

1_06_5899_600_978
556 صفحه
 ترجمه و تالیف :     مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ اول   ١٣٩٥