کتاب مدیریت پروژه و ساخت(ایستایی و فن ساخت)

42,000 

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  علم مكانيک و وضعيتهای اساسی تنش

فصل دوم /  بارها و الزامات سازه ای

فصل سوم /  سيستم های خرپايی

فصل چهارم / سازه های كششی و فشاری ها و تيرها

فصل پنجم /  سيستم های قابی

فصل ششم /  سيستم های تير و ستون ها و قوسها

فصل هفتم /  سيستمهای كابلی

فصل هشتم /  قوسها و طاقها

فصل نهم /  سيستمهای پوسته ای

فصل دهم /  صفحه ها و غشأها

فصل يازدهم /  سيستمهای كششی

فصل دوازدهم /  پوسته ها

فصل سيزدهم /  سئوالات تكميلی

فصل چهاردم /  سئوالات آزمونها


انتشارات کتابخانه فرهنگ
964-8789-58-4
419 صفحه
نویسندگان : امیر فرجی     قاسم امیدوار
چاپ اول  1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg