کتاب نیازمندی های سیستم مدیریت کیفیت ISO/TS 29001

18,000 

بیانگر الزامات سیستم ISO/TS استاندارد 29001 مدیریت کیفیت سازمانهای تامین کننده محصولات و خدمات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی می باشد، انتظار می رود که در آینده ای نزدیک به استانداردی منحصر به فرد، مشترک و الزامی در صنایع نفت و گاز تبدیل گردد.

برای تولید کنندگان تجهیزات ISO/TS استاندارد 29001 و مواد صنایع نفت و گاز، تامین کنندگان خدمات به صنایع نفت و کاز و استفاده کنندگان این تجهیزات، مواد و خدمات کاربرد دارد.

این استاندارد همچنین برای شرکتهای ممیزی و صادر کننده گواهینامه کاربرد پیدا می کند. این سیستم جهانی در حقیقت جایگزین سیستمها، ممیزیها و گواهینامه های متعدد در صنایع نفت و گاز خواهد بود

مترجم :  حمیدرضا عظیمی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

نگرش فرآیندی

ارتباط با ISO9004

سازگاری با سایر سیستم های مدیریت

هدف از این مشخصات فنی

دامنه کاربرد

کلیات 

کاربرد

استاندارد مرجع

واژه های و تعاریف

سیستم مدیریت کیفیت

نیازمندی های عمومی

نیازمندی های مستندسازی

کلیات

نظامنامه کیفیت

کنترل مدارک

کنترل سوابق

مسئولیت مدیریت

تعهد مدیریت

تمرکز بر روی مشتری

خط مشی کیفیت

طرح ریزی

اهداف کیفیت

طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت

مسئولیت اختیار و ارتباطات

مسئولیت و اختیار

نماینده مدیریت

ارتباطات داخلی

بازنگری مدیریت

کلیات

داده ها به بازنگری

نتایج بازنگری

مدیریت منابع

تامین منابع

منابع انسانی

کلیات

صلاحیت ، آگاهی و آموزش

زیرساخت

محیط کاری

شکل دهی محصول

طرح ریزی شکل دهی محصول

فرآیند های مرتبط با مشتری

تعیین نیازمندی های مرتبط با محصول

ارتباط با مشتری

طراحی و توسعه

طرح ریزی طراحی و توسعه

داده ها به طراحی و توسعه

نتایج طراحی و توسعه

بازنگری طراحی و توسعه

تصدیق طراحی و توسعه

صحه گذاری طراحی و توسعه

کنترل تغییرات طراحی و توسعه

خرید

فرآیند خرید

اطلاعات خرید

تصدیق محصول خریداری شده

تولید و ارائه خدمات

کنترل تولید و ارائه خدمات

صحه گذاری فرآیند های تولید و ارائه خدمات

شناسایی و قابلیت ردیابی

اموال مشتری

نگهداری محصول

کنترل وسایل پایش و اندازه گیری

شرایط محیطی

اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

کلیات

پایش و اندازه گیری 

رضایت مشتری

ممیزی داخلی

پایش و اندازه گیری فرآیندها

پایش و اندازه گیری محصول

کنترل محصول نامنطبق

اجازه ارفاقی-توضیحات تکمیلی

ترخیص / پذیرش محصول نا منطبق تحت اجازه ارفاقی

تجزیه و تحلیل نامنطبق میدانی

تجزیه و تحلیل داده ها

بهبود

بهبود مستمر

اقدام اصلاحی

اقدام پیشگیرانه

کتابشناسی

 


انتشارات کیفیت بهره وری آسیا
964-7684-07-1
103 صفحه
مترجم :  حمیدرضا عظیمی
چاپ اول  1383

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg