دوره آموزشی الکترونیکی بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران

920,000 

با توجه به افزایش روزافزون فعالیت سازمانها امکان بروز بحران‌های انسانی نیز افزایش می‌یابد برای مواجهه و پیشگیری از این بحران نیاز به ریشه‌یابی بحران داریم و پس از آن اصول کلاسیک و علمی برای حل آنها. در این بسته آموزشی بحران را در بیست گام عملیاتی (بصورت کلاسیک) مد نظر داریم.

مقدار:

توضیحات


منابع بالقوه خطرات
نحوه جلوگیری از وقوع وقایع اجتناب‌پذیر
برنامه‌ریزی اقتضایی ( آمادگی برای آینده)
نحوه برنامه‌ریزی ریسک، مدیریت و مونیتورینگ
قواعد پیشگیری از بحران‌ها
اصول حل کردن بحران‌ها
نحوه تسلط و ارتباط و کنترل رسانه‌ها
بازآموزی سازمانی (آموزش از تجارب بحران‌ها)

 

آقای علیرضا یوسفی

مدت دوره آموزشی ۸ ساعت که معادل ۲ ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مدیران ارشد، هسته‌های مدیریت بحران، استراتژیست‌های سازمانی، مدیران میانی، اعضاء هیئت مدیره

با توجه به افزایش روزافزون فعالیت سازمانها امکان بروز بحران‌های انسانی نیز افزایش می‌یابد برای مواجهه و پیشگیری از این بحران نیاز به ریشه‌یابی بحران داریم و پس از آن اصول کلاسیک و علمی برای حل آنها. در این بسته آموزشی بحران را در بیست گام عملیاتی (بصورت کلاسیک) مد نظر داریم.