کتاب مفاهیم بنیادی سرآمدی EFQM

100,000 

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مفاهیم بنیادی سرآمدی EFQM

سرآمدی پایدار

نتیجه گرایی

مشتری مداری

رهبری و ثبات هدف

مدیریت مبتنی بر فرآیند ها و واقعیت ها

چگونگی به کار گیری مفهوم در عمل

توسعه و مشارکت کارکنان

یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر

توسعه مشارکت ها

مسئولیت اجتماعی در سازمان

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

5_58_5841_964_978
31 صفحه
ترجمه :   علی اصغر توفیق               فاطمه برناکی
چاپ   1388

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم