کتاب تکنولوژی عملکرد انسانی از نظریه تا عمل

750,000 

 • فصل اول: مبانی تکنولوژی عملکرد انسانی
 • فصل دوم: مرور مدل های اصلی رشته تکنواوژی عملکرد انسانی
 • فصل سوم : تکنولوژی عملکرد انسانی و توسعه منابع انسانی
 • فصل چهارم: همسان نه یکسان : طراحی آموزشی و تکنولوژی عملکرد انسانی در محل کار
 • فصل پنجم: بهبود عملکرد در محل کار
 • فصل ششم: نظزیه و پژوهش همراه با عملکرد
 • فصل هفتم : نیازسنجی مبتنی بر تکنولوژی عملکرد انسانی
 • فصل هشتم : طراحی آموزشی مبتنی بر تکنولوژی عملکرد انسانی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

49 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: مبانی تکنولوژی عملکرد انسانی
 • فصل دوم: مرور مدل های اصلی رشته تکنواوژی عملکرد انسانی
 • فصل سوم : تکنولوژی عملکرد انسانی و توسعه منابع انسانی
 • فصل چهارم: همسان نه یکسان : طراحی آموزشی و تکنولوژی عملکرد انسانی در محل کار
 • فصل پنجم: بهبود عملکرد در محل کار
 • فصل ششم: نظزیه و پژوهش همراه با عملکرد
 • فصل هفتم : نیازسنجی مبتنی بر تکنولوژی عملکرد انسانی
 • فصل هشتم : طراحی آموزشی مبتنی بر تکنولوژی عملکرد انسانی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-205-0
266 صفحه
مرتضی کرمی
نوریه هاشمی
هدا پیروی
سلمان آل حسن
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg