کتاب رهبری از بالای خط

940,000 

 • فصل اول: تمام و کمال مسئولیت پذیرفتن
 • فصل دوم: از طریق کنجکاوی یاد گرفتن
 • فصل سوم : همه احساسات را احساس کردن
 • فصل چهارم: با شفافیت و صراحت صحبت کردن
 • فصل پنجم: غیبت را ریشه کن کردن
 • فصل ششم: تمامیت را در پیش گرفتن
 • فصل هفتم: قدردان بودن
 • فصل هشتم : در قلمرو نبوغتان بهترین بودن
 • فصل نهم : سرشار از تفریح و آسودگی زندگی کردن
 • فصل دهم : نظر مخالف را بررسی کردن
 • فصل یازدهم :برای تایید، کنترل و امنیت منشاء بودن
 • فصل دوازدهم:از هر چیزی به اندازه کافی داشتن
 • فصل سیزدهم : دنیا را یاور خود احساس کردن
 • فصل چهاردهم: راه حل‌های همه طرف برنده خلق کردن
 • فصل پانزدهم : چاره کار بودن

انتشارات آیانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: تمام و کمال مسئولیت پذیرفتن
 • فصل دوم: از طریق کنجکاوی یاد گرفتن
 • فصل سوم : همه احساسات را احساس کردن
 • فصل چهارم: با شفافیت و صراحت صحبت کردن
 • فصل پنجم: غیبت را ریشه کن کردن
 • فصل ششم: تمامیت را در پیش گرفتن
 • فصل هفتم: قدردان بودن
 • فصل هشتم : در قلمرو نبوغتان بهترین بودن
 • فصل نهم : سرشار از تفریح و آسودگی زندگی کردن
 • فصل دهم : نظر مخالف را بررسی کردن
 • فصل یازدهم :برای تایید، کنترل و امنیت منشاء بودن
 • فصل دوازدهم:از هر چیزی به اندازه کافی داشتن
 • فصل سیزدهم : دنیا را یاور خود احساس کردن
 • فصل چهاردهم: راه حل‌های همه طرف برنده خلق کردن
 • فصل پانزدهم : چاره کار بودن

انتشارات آیانا قلم
978-622-7089-08-0
319 صفحه
جیم دثمر
دایانا چاپمن
کیلی وارنر کلمپ
عماد قائنی
مرتضی خضری پور
چاپ دوم 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg