دوره آموزشی الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

800,000 

به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

مقدار:

توضیحات 
گفتمان حقوق شهروندي
هنجارسازي و نهادینه سازي گفتمان حقوق
شهروندي
جایگاه شهروند و مفهوم شهروندي
مفهوم حقوق اساسی و حقوق بشر
دموکراسی و حقوق شهروندي
جامعه مدنی و حقوق شهروندي
مراحل شکل گیري جامعه مدنی
ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی
ارتباط مفهوم دولت و جامعه مدنی
مبانی حقوق شهروندي
دیدگاه های مختلف در خصوص حقوق شهروندی
تمایزحقوق شهروندي از حقوق بشر
جایگاه حق در حقوق شهروندي
ویژگی های دولت مدنی
ویژگی هاي جامعه مدنی فعال
نکات مورد تاکید در گفتمان های شهروندی
ابعاد حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در ایران
چارچوب حقوق شهروندی در قانون اساسی
حقوق 22 گانه شهروندي ملت ایران در منشور حقوق شهروندی
حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
حق کرامت و برابري انسانی
حق آزادي و امنیت شهروندي
حق مشارکت در تعیین سرنوشت
حق اداره شایسته و حسن تدبیر
حق آزادي اندیشه و بیان
حق دسترسی به اطلاعات
حق دسترسی به فضاي مجازي
حق حریم خصوصی
حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
حق تابعیت، اقامت وآزادي رفت وآمد
حق تشکیل و برخورداري از خانواده
حق برخورداري از دادخواهی عادلانه
حق اقتصاد شفاف و رقابتی
حق مسکن
حق مالکیت
حق اشتغال و کار شایسته
حق رفاه و تأمین اجتماعی
حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
حق آموزش و پژوهش
حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار
حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجراي حقوق شهروندی

آقای  احسان مقدم

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

تمامی پرسنل سازمانها و عموم شهروندان ایران

  • افزایش سطح آگاهی کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی نسبت به حقوق و مسئولیت های شهروندی
  • افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی
  • افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به حقوق اساسی ملت
  • آشنایی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی با فعالیت های اجتماعی
  • سهیم کردن شهروندان در تامین حقوق شهروندی شان