بسته آموزشی مدیریت تبلیغات

1,850,000 

محتوای بسته آموزشی :

 • كتاب
 •   Power Point

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی مدیریت تبلیغات

مخاطبان دوره آموزشی :

مديران و كارشناسان اداری مديريت ارتباطات – مديران و كارشناسان اداری مديريت روابط عمومی – مديران و كارشناسان اداري مديريت بازاريابی- مديران و كارشناسان اداری مديريت فروش- مديران و كارشناسان اداری مديريت بازرگانی- مديران و كارشناسان اداری مديريت تبليغات

اهداف آموزشی دوره :

 • آشنايي فراگيران با اصول زيربنايی تبليغات 
 • آشنايي فراگيران با فنون كاربردی تبليغات توانمندسازی فراگيران در زمينه انواع تبليغ 
 • بكارگيری تكنيک های نوين تبليغ در فعاليتهای روزمره توسط فراگيران توانايی تحليل تبليغات توليد شده توسط سازمان يا ساير تبليغات
 • انتخاب بهترين ابزار برای تبليغ مورد نظر توسط فراگيران – آشنايی با آثار منفی تبليغات

مباحث آموزشی :

 • اصول تبليغات
 • فرايند مديريت تبليغات
 • انواع تبليغات و كاركردهای آن
 • آثار و ابعاد تبليغات
 • تبليغات مدرن و رويكردهای نوين تبليلغاتی
 • ويژگی های يک تبليغ اثربخش
 • فنون توليد تبليغ خلاق
 • ويژگيهای مخاطبان و روشهای ارتباط تبليغات با مخاطبان
 • كاركرد اخلاق در تبليغات

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم