آموزش مجازی اخلاق حرفه ای

3,000,000 

 مهمترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. اخلاق حرفه ای به مدیران و کارکنان سازمان ها و شرکت ها در جهت بهبود روابط اجتماعی و افزایش راندمان کاری، توصیه ها و الگو هایی را با مثال بیان میکند.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی اخلاق حرفه ای

خلاقیت،نوآوری،کارآفرینی
تعریف فرهنگ
فرآیند شکل گیری فرهنگ
لایه های فرهنک
ویژگی های فرهنگ سازمانی
تعریف اخلاق
تفاوت اخلاق حرفه ای و اخلاق کاری
ذهن خودآگاه و ناخودآگاه در اخلاق حرفه ای
مراحل حل مسئله توسط ذهن
انواع گره های ذهنی
حقایق و مصادیق اخلاق حرفه ای
سطوح مختلف اخلاق

اخلاق و قانون

آقای دکتر نعمتی

 مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل  سازمانها و سایر مشاغل مرتبط