آموزش مجازی اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK-PM(آموزش آفلاین)

4,200,000 

به کاربردن دانش، مهارت، تکنیک و ابزار برای الزامات پروژه به منظور انجام و تکمیل یک پروژه موفق، از اهداف اصلی هر مدیر پروژه به شمار میرود. بنابراین، برای اینکه شما یک مدیر پروژه موفقی باشید صرف نظر از اینکه چه نوع پروژه ای و اصولن چه سطحی از یک پروژه را مدیریت میکنید؛ پیش نیاز ها و نکاتی را باید آموزش ببینید تا شایستگی خود را برای انجام هر نوع پروژه ای بیشتر کنید. این دوره آموزشی انواع و استانداردهای مدیریت را برای فراگیران شرح میدهد.

مقدار:

توضیحات

 

آموزش مجازی اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK-PM

استانداردهای مدیریت پروژه
چرخه حیات پروژه ها
فرآیندهای مدیریت پروژه

اصول مدیریت یکپارچگی پروژه
مبانی مدیریت محدوده پروژه
نکات کلیدی مدیریت زمان پروژه

مدیریت هزینه
مدیریت کیفیت پروژه
پیشنیاز مدیریت منابع انسانی پروژه

….

 

آقای عنایت توکلی

 مدت دوره آموزشی 20 ساعت که معادل 5:30 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه مدیران پروژه و پیمانکاران پروژه