آموزش مجازی حقوق اداری(آموزش آفلاین)

1,800,000 

حقوق اداری رشته جدیدی است که در کشورهای توسعه یافته از قرن بیستم پایه گذاری شده است.قواعد و قوانین حقوق اداری مدون نیست و منابع حقوق اداری از عرف و قوانین اساسی هر کشوری استخراج میشود و در واقع از منابع حقوق داخلی است. در این دوره آموزشی شما با مفاهیمی همچون : ارتباط حقوق اداری و حقوق کار،سازمان ها و مرجع اداری کشور و … آشنا میشوید.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی حقوق اداری(آموزش آفلاین)

تعریف حقوق اداری

اصول کلی حقوق

ویژگی های حقوق اداری

سازمان و مراجع اداری کشور

انواع موسسات عمومی

وظایف رئیس جمهور

وظایف استاندار

انواع حقوق مستخدمین

شخصیت حقوقی سازمان های اداری

انواع قرارداهای اداری

 

آقای راجی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل حقوقی اداره ها و شرکت های دولتی، سازمان های اداری قوه مجریه