وبینار آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی (مقدماتی)

4,300,000 

تاریخ : 7 و 8 آبان
مدرس آقای علی برزآبادی فراهانی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

– اصول نوین سرپرستي (وظايف تخصصي، نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان)
– مسئولیت و نقش حرفه ای سرپرستان در تحقق اهداف وکسب مزیت رقابتی سازمان
– روش هاي انگیزش پرسنل و ارتقاء روحیه کار گروهی و اصول کارتیمی
– سازماندهی و برنامه ریزی در محیط کار
– رابطه بین مسئولیت پذیری، نظم و انضباط کاری در پیشرفت و موفقیت سازمان
– ارائه تکنیک هاي مدیریت تعارض و حل موضوعات مورداختلاف بین پرسنل تحت نظارت
– مشارکت کارکنان درارائه ایده و خلاقیت و نوآوری
– چگونگی ایجاد ارتباطات سازنده کارکنان در جهت بهره وری سازمان
– مهارت های مدیریت زمان، مدیریت جلسات
– روابط انسانی، تفویض اختیار، حل مسئله و تصمیم گیری اثربخش
– نحوه هدايت و رهبري و نقش مشاوره اي سرپرست
– نحوه صحیح آموزش ومربی گری و منتورینگ وارتقای مهارت کارکنان
– نحوه مدیریت افراد مشكل ساز و چگونگی ایجاد فضای کاری مناسب
– مدیریت تغییر، علل مقاومت در برابر تغيير و راهبردهاي مناسب رفتار در برابر تغيير
– آشنایی با انواع طرح ریزی شغلی (چرخش شغلی ،توسعه شغلی وغنی سازی شغلی) و اجرای آن در سازمان
– نحوه صحیح ارزشيابي عملكرد كاركنان و روشهاي استفاده بهينه از توانمنديهاي كاركنان