آموزش مجازی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان(وبینار آنلاین)

9,400,000 

تاریخ : ٢٩ و ٣٠  اردیبهشت
مدرس : خانم مریم پیرمرادیان
ساعت : ١٤ الی  ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان : 

١) تعریف انگیزش
٢) اهمیت نظارت در ایجاد انگیزش کارکنان
٣) نقش مشارکت در کار جمعی و شناخت مهارت های فردی کارکنان
٤) شناخت توقعات به جای کارکنان و ارزش گذاری به آن
٥) اهمیت ارتباطات سالم از بالا به پایین در ایجاد انگیزش افراد شاغل
٦) نقش انتخاب مناسب افراد برای شغل مناسب و ارتباط آن با رضایت شغلی