آموزش مجازی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان(وبینار آنلاین)

4,400,000 

تاریخ : ٢٠ و ٢٧  آبان
مدرس : خانم مریم پیرمرادیان
ساعت : ١٨ _ ١٤
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان : 

١) نکات قبل از یادگیری
٢) انگیزه دقیقن چیست و چه چیزهایی نیست؟
٣) عوامل ایجاد انگیزه
٤) آیا انگیزه خودش ایجاد میشود یا ما باید به صورت ارادی آن را ایجاد کنیم
٥) انگیزاننده های کلیدی که باعث ایجاد انگیزه در خودمان و کارکنان میشود
٦) دشمنان انگیزه
٧) ده ها نکته کاربردی دیگر
٨) جمع بندی و نتیجه گیری