وبینار آموزشی روش ها و فنون ایجاد انگیزش در کارکنان

3,000,000 

تاریخ : 12 مهر
مدرس : آقای عبداله قوچانی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 1 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار آموزشی : 

• تعریف انگیزش
• اهمیت نظارت در ایجاد انگیزش کارکنان
• نقش مشارکت در کار جمعی و شناخت مهارت های فردی کارکنان و پاسخگویی به آن
• شناخت توقعات بجای کارکنان و ارزش گذاری به آن
• اهمیت ارتباطات سالم از بالا به پایین در ایجاد انگیزش افراد شاغل
• نقش انتخاب مناسب افراد برای شغل مناسب و ارتباط آن با رضایت شغلی
• چگونه زمینه همدلی بین افراد واحد ایجاد کنیم