وبینار آموزش مدل های ارزشیابی مشاغل (با تاکید بر روش HayGroup)

5,000,000 

 تاریخ :  22 و 29 آذر

مدرس : خانم مرجان اعتمادی

ساعت  :  30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

 تاریخچه ارزشیابی مشاغل در ایران و جهان
 مقایسه مدل های معتبر ارزشیابی مشاغل
 بررسی روش های (طبقه بندی، رتبه بندی، امتیازی و مقایسه عوامل)
 شرح اجزای تعیین کننده ارزشیابی مشاغل به روش هی گروپ
 امتیازدهی و گرید بندی در مدل ارزشیابی مشاغل به روش HayGroup
 راستی آزمایی و تعیین گریدینگ در مدل ارزشیابی مشاغل به روش HayGroup