آموزش مجازی سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی(وبینار آنلاین)

7,600,000 

 تاریخ  ١٦ و ١٧  آبان

مدرس : آقای علیرضا قوامی

ساعت  :  ١٨ _ ١٤

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی : 

١) انبارداری به عنوان یک دانش کاربردی
٢) فرآیند انبار و تشریح آن
٣) تعیین شاخص های هریک از زیر فرآیندها
٤) تشریح روش های کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند 3مرحله شناسائی،طبقه بندی و کدینگ
٥) تشریح زیرفرآیندهای دریافت کالا، انواع کنترل ها در زمان دریافت
٦) انواع فرم های اصلی و جاری در انبار
٧) اصول چیدمان کالا و روش های آدرس دهی کالا
٨) انبارگردانی(تعاریف،دستوالعمل ها و فرم ها، روش های مغایرت گیری و ثبت اسناد و مدارک مربوطه)