وبینار سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی

5,000,000 

 تاریخ :  12 و 13 آذر

مدرس : آقای علیرضا قوامی

ساعت  :   30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

انبارداری به عنوان یک دانش کاربردی
فرآیند انبار و تشریح آن
تعیین شاخص های هریک از زیر فرآیندها
تشریح روش های کدگذاری کالا از طریق تحلیل فرآیند 3مرحله شناسائی،طبقه بندی و کدینگ
تشریح زیرفرآیندهای دریافت کالا، انواع کنترل ها در زمان دریافت
انواع فرم های اصلی و جاری در انبار
اصول چیدمان کالا و روش های آدرس دهی کالا