آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی (HRM) (وبینار آنلاین)

11,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای فرشید خانجانیان
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٤ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی : 

١) اهداف کاربردی مدیریت منابع انسانی در فرآیند کسب و کار
٢) الگوهای نوین جذب و استخدام سرمایه های انسانی
٣) مدل های آموزش، توسعه و بهسازی سرمایه های انسانی
٤) طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و توسعه ای با الزامات ایزو ۱۰۰۱۵
٥) تجزیه و تحلیل شغل
٦) نظام جبران خدمات کارکنان
٧) مدل های تخصیص حقوق و دستمزد و پاداش به سرمایه انسانی
٨) مدل های توسعه مسیر شغلی برای کارکنان
٩) ارزیابی عملکرد کارکنان(۳۶۰ درجه و شاخص های کلیدی عملکردی)
١٠) مديريت استعداد و نظام جانشين پروری
١١) برنامه ی توسعه فردی IDP
١٢) برندسازی کارفرما
١٣) کوچینگ و منتورینگ
١٤) کارتیمی و مدلهای توانمندسازی سرمایه انسانی
١٥) نوآوری باز در منابع انسانی
١٦) نگهداشت موثر سرمایه های انسانی
١٧) تحلیل و توسعه شایستگی های سرمایه های انسانی


آموزش آنلاین منابع انسانی دیجیتال