کتاب بازاریابی مدیریت استراتژیک

170,000 

برنامه ریزی استراتژیک ، زمانی به عنون تنها راه تدبیر و ارائه استراتژی هایی که مزیت رقابتی را میتوانستند کسب کند ، جلودار و پیشرو بود . زمان و انرژی زیادی ، صرف ایجاد چهارچوب هایی شد که برنامه ریزی را سهولت بخشید. وظیفه ی برنامه ریزی اغلب مجزای از مابقی سازمان بوده و توسط کارکنان متخصص انجام می شد.

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل یکم / برنامه ریزی رهبری بازار و فرآیند بازاریابی استراتژیک
فصل دوم /  تجزیه و تحلیل بیرونی
فصل سوم /  تجزیه و تحلیل درونی
فصل چهارم /  ابزارهای ممیزی
فصل پنجم /  تجزیه و تحلیل مالی و تکنیک هایی برای توسعه نگرش معطوف به آینده
فصل ششم /  قصد راهبردی
فصل هفتم /  خلق مزیت راهبردی
فصل هشتم /  توسعه یک جایگاه رقابتی ویژه
فصل نهم /  اجرا و کنترل


انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
978-964-379-184-1
404 صفحه
نویسندگان :       هلن میک  و   ریچارد میک
 مترجم ها  :   دکتر سید محمد اعرابی         دکتر سعیده امیدی
چاپ دوم  1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg