کتاب مدیریت تواناسازی کارکنان

45,000 

کارکنان توانمند به سازمان و خودشان نفع می رسانند، آنها مشاغل یا زندگی خود را بیشتر دارای هدف حس می کنند و درگیری آنها به طور مستقیم به بهسازی مستمر در سیستم ها و فرآیندهای محل کار تبدیل میشود.

مدیریت تواناسازی، مفاهیم عملی و ساده ای را به دست میدهد که مدیران عالی اجرایی و مدیران در هر رده ی سازمان میتوانند در هر محیط خاص خود پیاده کنند.


نویسندگان :   بلانچارد        کارلوس             راندولف
  مترجم :      مهدی ایران نژاد پاریزی

ناموجود

توضیحات

مدیریت تواناسازی کارکنان

چالش

مدیر تواناساز

سرزمین تواناسازی

کلید اول : همه کس را در اطلاعات سهیم کنید

کلید دوم : با تعیین حدود،خودمختاری ایجاد کنید

سومین کلید : تیم ها را جایگزین سلسله مراتب کنید

سه کلید در تعامل پویا

اطلاعات را برای اقدام در اختیار همه قرار دهید

مرزبندی ها، رهنمودهایی برای اقدام هستند

به تیم ها اجازه دهید خودگردان شوند

روی اعتقادتان برای تواناسازی پافشاری کنید

طرح نمایش تواناسازی

انتشارات نشر مدیران

9_0_92232_964_978
159 صفحه
 نویسندگان :   بلانچارد        کارلوس             راندولف
  مترجم :      مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ سوم   ١٣٩٠

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم