کتاب نظام پیشنهادها در صنعت

12,000 

هدف اصلی از اجرای این نظام،ارائه ی پیشنهادهای محتلف توسط کارکنان در جهت بهبود گردش کارها و فعالیت ها می باشد که زمینه هایی همچون کاهش ضایعات، افزایش بهره وری،تقلیل هزینه ها،بهبود شرایط ایمنی،کاهش عملیات، مکاتبات و گرفتاری های ناشی از بوروکراسی،بهبود سیستم تعمیرات و نکهداری، بهبود در روش های توزیع و فروش کالا و ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات را نیز دربر دارد.


 نویسنده :         سید مهدی میرسعیدی فراهانی

ناموجود

توضیحات

نظام پیشنهادها در صنعت

اهداف نظام پیشنهادها

ارکان و تشکیلات نظام پیشنهادها

روش های انتخاب  اعضای گروه ها

تشکیل به موقع جلسات کمیته نظام پیشنهادها

محورهای اصلی پیشنهاد

روش ارزیابی پیشنهادها در گروه اجرایی

روش پرداخت پاداش به پیشنهادهای گروهی

روش تهیه گزارش  عملکرد نظام پیشنهادها

موانع مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادها

انتشارات پورشاد

0_16_2875_964_978
79 صفحه
 نویسنده :         سید مهدی میرسعیدی فراهانی
چاپ دوم   1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg