بسته آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

3,000,000 

آموزش مدیریت منابع انسانی 

محتوای بسته آموزشی :

 • کتاب
 • Power Point
 • VCD

ناموجود

توضیحات

بسته آموزشی مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی

مخاطبان دوره آموزشی :

کلیه روسا و مدیران غیر منابع انسانی شرکت ها در دستیابی بهتر به اهداف سازمانی 

اهداف آموزشی دوره :  

افزایش دانش و بهبود توانمندی های مدیران غیر منابع انسانی در جهت مدیریت بهتر کارکنان خود

مباحث آموزشی :

 • تعریف مدیریت و اصول آن و تاریخچه و سیر تحول مدیریت
 • جایگاه مدیریت منابع انسانی و اهداف آن
 • وظایف و فرایندهای اصلی مدیریت منابع انسانی
 • نقش مدیران غیر منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی سازمان ها و تجزیه و تحلیل شغل، فرایندها، روش ها و کاربردها
 • برنامه ریزی منابع انسانی، روش ها، گام ها و کاربردها
 • کارمندیابی، جذب و به کارگماری کارکنان
 • آموزش و توسعه منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان
 • نظام پاداش کارکنان
 • نام جبران خدمات کارکنان
 • روابط کارکنان (انضباط، انگیزش، فشارهای روانی و سلامت کارکنان)
 • فیلم آموزشی و ارائه مورد کاوی

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم