کتاب کنترل کیفیت عمومی

480,000 

 • تعیین شاخصهای آماری و قضاوت در مورد وضعیت فرآیند/محصول
 • تعیین شاخص های آماری،هیستوگرام
 • نمودار پارتو،نمودار علت و معلول و چک لیت کنترل

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدرضا پورشمس

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • بخش اول تاریخچه کنترل آمکاری مرغوبیت/کیفیت
 • بخش دوم اصطلاحات و تعاریف
 • بخش سوم جمع آوری داده ها، تعیین شاخصهای آماری و قضاوت در مورد وضعیت فرآیند/محصول
 • بخش چهارم جدول توزیع فراوانی،تعیین شاخص های آماری،هیستوگرام و چگونگی کاربد آنها در تعیین وضعیت فرآیند
 • بخش پنجم بررسی های آماری و تعیین کارآیی(قابلیت)فرآیند
 • بخش ششم همبستگی و ضریب همبستگی
 • بخش هفتم نمودار پارتو،نمودار علت و معلول و چک لیت کنترل
 • بخش هشتم آزمونهای آماری و توزیع های آماری
 • بخش نهم نمودار کنترل
 • بخش دهم نمودارهای کنترل برای متغیرها
 • بخش یازدهم نمودار کنترل برای وصفی ها


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

372 صفحه

 

محمدرضا پورشمس

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg