کتاب تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری مفاهیم و روش پیاده سازی (MSA)

700,000 

 • فصل اول: تعاریف و خطاهای سیستم اندازه گیری
 • فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری مشخصه های کمی
 • فصل سوم : اندازه گیری قابلیت بازرسی داده های وصفی
 • فصل چهارم: مباحث تکمیلی
 • فصل پنجم: راهنمای استفاده از نرم افزار Minitab 13 برای تجزیه و تحلیل
 • فصل ششم: مثال های اجرایی
 • فصل هفتم : پاسخ به برخی پرسش های معمول در اجرای MSA

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران

38 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: تعاریف و خطاهای سیستم اندازه گیری
 • فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری مشخصه های کمی
 • فصل سوم : اندازه گیری قابلیت بازرسی داده های وصفی
 • فصل چهارم: مباحث تکمیلی
 • فصل پنجم: راهنمای استفاده از نرم افزار Minitab 13 برای تجزیه و تحلیل
 • فصل ششم: مثال های اجرایی
 • فصل هفتم : پاسخ به برخی پرسش های معمول در اجرای MSA

انتشارات مرکز اموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-964-2841-10-3
216 صفحه
امور مهندسی مرغوبیت
چاپ پنجم 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg