کتاب روش طراحی آرمانی برای تصویر پردازی مراوده ای آینده

700,000 

طرح آرمانی هر سازمان یا جامعه، همان طرحی است که اگر ذینفعان امکان اجرای آن را داشته باشند، ان مجموعه به سوی پیشرفت هدایت میشود. در تصویرپردازی از آینده، چگونه میتوان روش تصویرپردازی از آینده را با کاربست روش طراحی آرمانی تقویت کرد؟ این کتاب بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد.


انتشارات حکمرانی

 نویسندگان :       دکتر علی اصغر پورعزت             دکتر علی محمدزاده

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب روش طراحی آرمانی برای تصویر پردازی مراوده ای آینده

مبانی و مقدمات

فراگرد اجرای روش طراحی آرمانی

فراگرد تصویر پردازی در عمل

روش تحقق و واقعیت بخشی

انتشارات حکمرانی

1_3_978-622-92728
90 صفحه
 نویسندگان :       دکتر علی اصغر پورعزت             دکتر علی محمدزاده
چاپ اول،ویرایش دوم   ١٤٠٢

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم