کتاب مجموعه شرایط بین المللی بیمه های هواپیما

800,000 

در صنعت بیمه ای هوایی بین المللی، پوشش های بیمه ای در چارچوب مجموعه ای از قوانین و ضوابط مشخص ارائه شده اند تا صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت در این رشته در سراسر دنیا با پیروی از رویه های یکسانی صورت گیرد. این قوانین و مقررات در صنعت بیمه هوانوردی به نام های  AVN و  LSW شناخته شده اند.


مترجم :     رضا عباسی

21 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مجموعه شرایط بین المللی بیمه های هواپیما

مجموعه شرایط بین المللی بیمه های هواپیما

AVN ها

LSW ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

3_226_173_600_978
138 صفحه
  مترجم :     رضا عباسی
چاپ اول   1401

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم