آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی(آموزش آفلاین)

3,000,000 

امروزه نیروی انسانی در کلیه جوامع و سازمانها به عنوان مهمترین سرمایه سازمان و عامل استراتژیک مطرح می باشد و توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان پدیده ای است که در دو دهه اخیر بیشترین رشد را داشته است.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی

آموزش آنلاین اصول مدیریت و سرپرستی مقدماتی

ویژگی ها و قابلیت های مدیر
سطوح مدیریت در سازمان
مفهوم سرپرستی
وظایف سرپرستان در فرآیند مدیریت
تفاوت های حرفه سرپرستی و دیگر سطوح مدیریت
شاخص های روابط انسانی در سازمان
ویژگی های رهبران موفق

 

آقای علی برزآبادی فراهانی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2:20 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل منابع انسانی و مدیران و کارشناسان سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی