آموزش مسئولیت کارفرما و حوادث ناشی از کار(وبینار آنلاین)

7,500,000 

تاریخ : ٢٥ مرداد
مدرس : آقای محسن عدل محمدی
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

آموزش مسئولیت کارفرما و حوادث ناشی از کار :

١) وظایف و مسئولیت های کارفرما در خصوص حفاظت فنی در کارگاه براساس قوانین کار
٢) وظایف و مسئولیت های کارفرما در خصوص حوادث ناشی از کار براساس قوانین کار، مسئولیت مدنی
٣) مسئولیت کارگر در خصوص رعایت قوانین و مقررات در زمینه ایمنی و حوادث ناشی از کار


خرید آموزش آنلاین حفاظت ایمنی و بهداشت کار