دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت منابع انسانی پیشرفته (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

640,000 

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمان است در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی های خود باید اقدماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. عملکرد مطلوب واحد ها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و نوآوری و خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موقعیت سازمان و کسب شهرت و آوازه بالا در جامعه شود.

مقدار:

توضیحات


پیش نیازاین دوره  : توجه فرمایید قبل از مشاهده این دوره میبایستی قسمت مقدماتی دوره آموزشی را مشاهده نمایید سپس این دوره را خریداری نمایید . برای مشاهده اطلاعات قسمت مقدماتی اینجا کلیک نمایید 


فصل هفتم: ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
تعریف ارزیابی
نتایج مدیریت عملکرد – کاربردهای ارزیابی
کارمندیابی – آموزش کارکنان
حقوق و مزایا – عوامل موثر
پویایی سازمان – طرق ارزیابی
شیوه ها و روش های ارزیابی عملکرد
فرم ثبت وقایع حساس
روش های ارزیابی – ارزیابی 360 درجه
مشکلات ارزیابی عملکرد
فصل هشتم: مسیر پیشرفت شغلی
اهمیت ارتقاء
اهمیت و مزایای ارتقاء شغلی
زمان ارتقاء کارکنان
لنگرگاه های شغلی
مراحل اصلی پیشرفت شغلی
فصل نهم: حقوق و دستمزد
اهداف سیستم حقوق و دستمزد
نظریه های حقوق و دستمزد
اصول حاکم بر حقوق و مزایا
استراتژی پرداخت
فصل دهم: انضباط
تعریف – انواع، مجازات و تدابیر انضباطی
فصل یازدهم: مدیریت فشار روانی
فرآیند پاسخ و سرچشمه های فشار روانی
الگوهای رفتاری – آثار و راهبردهای سازمانی پیش گیری از فشار روانی
فصل دوازدهم: پاداش
مفهوم و انواع پاداش ها
پاداش های درونی و بیرونی
مبانی اعطاء پاداش – اثربخشی پاداش
فصل سیزدهم: خدمات رفاهی
شرح و طبقه بندی خدمات رفاهی
طبقه بندی خدمات رفاهی – خدمات بهداشت و درمان – بیمه و بازنشستگی

آقای زرین نگار

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

  • تمامی مدیرانی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند؛
  • دانشجویان حوزه مدیریت، علوم بانکی، اقتصاد و حسابداری؛
  • کارکنان سازمانهای خصوصی و دولتی از پایین ترین رده تا مدیران ارشد؛
  • کارشناسان، سرپرستان و مدیران منابع انسانی

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمان است در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی های خود باید اقدماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. عملکرد مطلوب واحد ها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و نوآوری و خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موقعیت سازمان و کسب شهرت و آوازه بالا در جامعه شود.