آموزش مجازی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین(آموزش آفلاین)

4,000,000 

هدف اصلی فعالیت های مربوط به مدیریت زنجیره تامین ارضای تقاضای مشتریان به گونه ای است که بتوانند محصول مورد نظر را با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت در زمان مورد نظر به آنها تحویل دهند.

برای پیدا کردن ارتباط زنجیره تامین و استراتژی های کسب و کار نیاز به شناسایی نیازهای مشتری است. این دوره آموزشی استراتژی ها و نکته های لازم برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتری را به فرا گیران ارائه میدهد.

مقدار:

توضیحات


آموزش مجازی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

مبانی مسئله و روش های آن
سبر تکامل مدیریت زنجیره تامین
یک مدل مفهومی برای مدیریت زنجیره تامین
فرآیندها و عملیات در SCM(برنامه ریزی و تامین،ساخت و تحویل)
گستره داشن مدیریت در SCM
به کارگیری فناوری اطلاعات در SCM
معیارهای اندازه گیری در عملکرد در SCM

زنجیره تامین بدون تاخیر

 

آقای فرزاد خرمشاهی

 مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

کلیه پرسنل روابط عمومی در شرکت ها و سازمان ها، کلیه پرسنل شاغل در زمینه لجستیک، مدیران تولیدی، مدیران بازرگانی و فروش و مدیران سازمان ها فعال در حوزه لجستیک و حمل و نقل